Jesteś tuInwestowanieOpłaty i prowizje (zachęty)

Opłaty i prowizje (zachęty)

Ogólne informacje o zasadach przyjmowania i przekazywania opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych w Millennium TFI S.A.

Millennium TFI S.A. (dalej: „Millennium”), z uwzględnieniem postanowień art. 24 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) Nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru (Dz. Urz. UE z 22.3.2013 r. L 83/1), nie przyjmuje ani nie przekazuje, w związku z zarządzanymi funduszami inwestycyjnymi, opłat, prowizji lub świadczeń niepieniężnych, z wyłączeniem:

1) opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych przyjmowanych od klientów, potencjalnych uczestników, uczestników lub osób działających w ich imieniu albo przekazywanych klientowi, potencjalnemu uczestnikowi, uczestnikowi lub osobie działającej w ich imieniu;
2) opłat lub prowizji niezbędnych dla wykonywania działalności, związanej z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi;
3) opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych innych niż wskazane w pkt 1 i 2, pod warunkiem że:
a) informacja o tych opłatach, prowizjach lub świadczeniach niepieniężnych, w tym o ich istocie i wysokości lub sposobie ustalania ich wysokości, została przekazana klientowi, potencjalnemu uczestnikowi lub uczestnikowi przed rozpoczęciem wykonywania działalności na jego rzecz,
b) są one przyjmowane albo przekazywane w celu poprawienia jakości działalności wykonywanej przez towarzystwo na rzecz klienta lub uczestnika.

Na żądanie klienta, potencjalnego uczestnika lub uczestnika przed rozpoczęciem wykonywania działalności na jego rzecz Millennium ujawnia szczegółowe, rzetelne i niebudzące wątpliwości informacje o opłatach, prowizjach lub świadczeniach niepieniężnych, w tym o ich istnieniu, charakterze i kwocie czy też – w przypadku, gdy nie da się określić kwoty – metodzie obliczania tej kwoty.

Millennium podejmuje działania aby wszelkie informacje związane z opłatami, prowizjami i świadczeniami niepieniężnymi kierowanymi przez Millennium do klienta, potencjalnego uczestnika lub uczestnika były rzetelne, niebudzące wątpliwości i niewprowadzające w błąd.

Millennium informuje klienta, potencjalnego uczestnika lub uczestnika, że Millennium oraz dystrybutorzy funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Millennium mogą przekazywać klientom, potencjalnym uczestnikom lub uczestnikom świadczenia niepieniężne, w szczególności obejmujące seminaria dla klienta, potencjalnego uczestnika lub uczestnika, materiały dydaktyczne oraz materiały reklamowe, które mają na celu zapoznanie się z konstrukcją, charakterystyką i zasadami funkcjonowania zarządzanych przez Millennium funduszów inwestycyjnych.

Przyjmowanie przez pracowników Millennium świadczeń niepieniężnych w postaci drobnych prezentów i gestów grzecznościowych jest dopuszczalne pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 200,00 PLN.

Dystrybutorzy tytułów uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Millennium,  otrzymują wynagrodzenie w wysokości 100% opłaty manipulacyjnej od każdego zlecenia nabycia, konwersji/zamiany i odkupienia tytułów uczestnictwa (jeżeli opłaty są pobierane przy odkupywaniu). Ponadto Dystrybutorzy otrzymują od 30%  do 65% pobieranego przez Millennium wynagrodzenia za zarządzanie funduszem, przy czym dla większości Dystrybutorów stawka wynosi od 50% do 65% pobieranego wynagrodzenia. Powyższy udział w opłatach pokrywa bieżące koszty i stanowi wynagrodzenie Dystrybutorów z tytułu świadczenia przez nich na rzecz Millennium czynności przyjmowania i przekazywania zleceń nabywania i odkupywania tytułów uczestnictwa w funduszach i innych oświadczeń woli oraz z tytułu świadczenia innych usług związanych z nabytymi przez uczestników tytułami uczestnictwa.

Aktualne kwoty opłat za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi pobierane przez Millennium zawarte są w kartach poszczególnych subfunduszy dostępnych na stronie internetowej Millennium pod adresem: www.millenniumtfi.pl

Na żądanie uczestników Dystrybutor przekazuje szczegółowe informacje na temat wynagrodzenia uzyskiwanego przez Dystrybutora z tytułu świadczenia na rzecz Millennium czynności przyjmowania i przekazywania zleceń nabywania i odkupywania oraz przekazywania innych oświadczeń woli dotyczących tytułów uczestnictwa.

Ogólne zasady naliczania opłat przy zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa

Fundusze Millennium oferują jednostki uczestnictwa dwóch kategorii: kategorii A, od których opłaty manipulacyjne pobierane są przy nabyciach, oraz kategorii B, od których opłaty manipulacyjne pobierane są przy odkupieniach.

Maksymalna wysokość opłaty manipulacyjnej od jednostek uczestnictwa obu kategorii określona jest w prospektach informacyjnych funduszy Millennium FIO i Millennium SFIO. Opłaty manipulacyjne od jednostek uczestnictwa kategorii A pobierane są od każdej wpłaty.

Aktualna informacja o dostępnych u poszczególnych Dystrybutorów: funduszach, kategoriach jednostek uczestnictwa, produktach oraz pobieranych opłatach i promocjach dostępna jest w tabeli opłat dla danego Dystrybutora.

Zasady naliczania opłat manipulacyjnych

Przy nabyciu jednostek uczestnictwa kategorii A

Opłata manipulacyjna obliczana jest poprzez pomnożenie kwoty wpłaty na nabycie jednostek uczestnictwa przez stawkę opłaty.         

Przy odkupieniu jednostek uczestnictwa kategorii B 

Opłata manipulacyjna obliczana jest poprzez pomnożenie kwoty otrzymanej w wyniku odkupienia jednostek uczestnictwa przez stawkę opłaty. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej zależna jest od okresu inwestycji, jaki upłynął od daty nabycia danych jednostek uczestnictwa, przy czym złożenie zlecenia zamiany pomiędzy subfunduszami nie przerywa okresu inwestycji w danym funduszu. Na podstawie złożonego zlecenia odkupienia Fundusz w pierwszej kolejności odkupuje jednostki uczestnictwa nabyte przez Klienta najwcześniej.

Przy zamianach jednostek uczestnictwa kategorii A i B

Zlecenie zamiany oznacza zlecenie jednoczesnego odkupienia jednostek uczestnictwa (kategorii A albo kategorii B) jednego subfunduszu i nabycie jednostek uczestnictwa tej samej kategorii innego subfunduszu wydzielonego w ramach tego samego funduszu (Millennium FIO albo Millennium SFIO). Zlecenia zamiany możliwe są tylko pomiędzy jednostkami uczestnictwa wycenianymi w PLN.

W przypadku zamiany jednostek uczestnictwa w ramach funduszy Millennium FIO i Millennium SFIO opłata manipulacyjna nie jest pobierana, z wyłączeniem zamian między rejestrami otwieranymi w ramach produktów specjalnych, gdzie w szczególnych przypadkach opłaty mogą być pobierane. Zasady pobierania opłat w przypadku produktów specjalnych określone są w ich regulaminach.

Przy reinwestycji jednostek uczestnictwa kategorii A

Reinwestycja to ponowna wpłata środków do tego samego subfunduszu w ciągu 60 dni od dnia odkupienia jednostek uczestnictwa. Przy reinwestycji opłata manipulacyjna nie jest pobierana od kwoty wpłaconej na nabycie jednostek uczestnictwa do wysokości nieprzekraczającej kwoty środków uzyskanej z odkupienia.

Jeżeli zlecenie nabycia w ramach reinwestycji złożone jest na kwotę wyższą od kwoty odkupień brutto dokonanych w ciągu 60 dni poprzedzających dzień złożenia zlecenia nabycia w ramach reinwestycji - opłata manipulacyjna zostanie pobrana od różnicy kwoty nabycia i kwoty odkupień.

Zwolnienie z opłaty manipulacyjnej przy nabywaniu jednostek uczestnictwa kategorii A w ramach reinwestycji przysługuje jeden raz w roku kalendarzowym, przy czym decyduje data zrealizowania zlecenia tego nabycia.

 
Poniżej przedstawiamy tabele opłat dla Dystrybutorów:
 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Akceptuję”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności

Akceptuję X