Jesteś tuInwestowanieOpłaty i prowizje (zachęty)

Opłaty i prowizje (zachęty)

Bank Millennium S.A.

Tabela Opłat dla Dystrybutora Banku Millennium S.A.

 

Bank Millennium S.A. oferuje jednostki uczestnictwa kategorii A, od których opłaty manipulacyjne pobierane są przy nabyciach oraz jednostki uczestnictwa kategorii B, od których opłaty manipulacyjne pobierane są przy odkupieniach. Maksymalna wysokość opłaty manipulacyjnej dla jednostek uczestnictwa kategorii A i B określona jest w prospektach funduszy Millennium FIO i Millennium SFIO.

Stawki opłat manipulacyjnych

Jednostki uczestnictwa kategorii A

(opłata manipulacyjna pobierana przy zleceniach nabycia)

Fundusz inwestycyjny

Stawka

Millennium FIO

Subfundusz Akcji

1,50%

Subfundusz Dynamicznych Spółek

1,50%

Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego

1,50%

Subfundusz Stabilnego Wzrostu

1,50%

Subfundusz Obligacji Klasyczny

0,60% 

Subfundusz Instrumentów Dłużnych

 0,60% 

Millennium SFIO

Subfundusz Globalny Akcji

1,50%

Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu

1,50%

Subfundusz Absolute Return

1,50%

Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych

1,50%

Subfundusz Obligacji Korporacyjnych

0,60% 

 Subfundusz Konserwatywny

0,80%

Informacje dodatkowe

Minimalna wpłata do subfunduszy kategorii jednostek A wynosi 100 PLN.

Zniżka w opłacie manipulacyjnej pobieranej przy zleceniach nabycia jednostek uczestnictwa kategorii A może nastąpić tylko w przypadku Klientów segmentu Bankowości Prywatnej.


Promocje 

W okresie od dnia 05.08.2019 r. do 30.09.2019 r. obowiązuje oferta promocyjna dotycząca opłaty manipulacyjnej w przypadku zleceń nabycia jednostek uczestnictwa kat. A na rejestry zwykłe. Stawka w ofercie promocyjnej wynosi 0,20% dla Millennium FIO Subfundusz Obligacji Klasyczny, 0,30% dla Millennium FIO Subfundusz Instrumentów Dłużnych oraz 0,60% dla Millennium SFIO Subfundusz Konserwatywny. Promocyjna oferta dotyczy Klientów indywidualnych, Prestige i Bankowości Prywatnej.

Stawki opłat manipulacyjnych w przypadku zleceń nabycia jednostek uczestnictwa kategorii A na rejestry zwykłe w ramach wszystkich subfunduszy Millennium FIO i Millennium SFIO składanych za pośrednictwem Millenet są obniżone o 50% (w tym również od stawek objętych promocją). Obniżona stawka dotyczy Klientów indywidualnych, Prestige i Bankowości Prywatnej. Obniżona stawka nie dotyczy zleceń nabycia na rejestry w ramach Planów Oszczędnościowych tj. CPI, PSO, PI Maluch, PI Przyszłość+, PI Millennium.


 

 

Jednostki uczestnictwa kategorii B

(opłata manipulacyjna pobierana przy zleceniach odkupienia)

Fundusz inwestycyjny

Okres inwestycji w Funduszu*

Do
6 miesięcy   
włącznie

Powyżej
6 miesięcy
do 12             miesięcy
włącznie

Powyżej
12 miesięcy
do 18
miesięcy
włącznie

Powyżej
18 miesięcy
do 24
miesięcy
włącznie

Powyżej
24 miesięcy

Millennium FIO

Stawka**

Subfundusz Akcji

1,50%

 

1,25%

 

1,00%

0,50%

0,00%

Subfundusz
Dynamicznych Spółek

1,50%

1,25%

1,00%

0,50%

0,00%

Subfundusz
Cyklu Koniunkturalnego

1,50%

1,25%

1,00%

0,50%

0,00%

Subfundusz
Stabilnego Wzrostu

1,50%

1,25%

1,00%

0,50%

0,00%

Subfundusz Obligacji Klasyczny

1,50%

1,25%

1,00%

0,50%

0,00%

Subfundusz
Instrumentów Dłużnych

1,50%

1,25%

1,00%

0,50%

0,00%

Millennium SFIO

Stawka**

Subfundusz
Absolute Return

1,50%

1,25%

1,00%

0,50%

0,00%

Subfundusz
Obligacji Korporacyjnych

1,50%

1,25%

1,00%

0,50%

0,00%

Subfundusz
Globalny Akcji

1,50%

1,25%

1,00%

0,50%

0,00%

Subfundusz
Globalny Stabilnego Wzrostu

1,50%

1,25%

1,00%

0,50%

0,00%

Subfundusz Globalny
Strategii Alternatywnych

1,50%

1,25%

1,00%

0,50%

0,00%

Subfundusz Konserwatywny

1,50%

1,25%

1,00%

0,50%

0,00%

Informacje dodatkowe

*Okres inwestycji – okres od daty realizacji zlecenia nabycia subfunduszu do daty realizacji zlecenia odkupienia subfunduszu w ramach jednego funduszu (Millennium FIO albo Millennium SFIO).

**Stawka pobierana od kwoty zlecenia odkupienia brutto, tzn. przed pobraniem ewentualnego podatku dochodowego.

Minimalna pierwsza wpłata do subfunduszy kategorii jednostek B wynosi 2000 PLN, następne wpłaty 1000 PLN.

Stawki opłat manipulacyjnych dla jednostek uczestnictwa kategorii B obowiązują dla zleceń na rejestrach założonych od dnia 14 maja 2016 r.

 


 

Produkty specjalne w oparciu o fundusze z jednostkami uczestnictwa kategorii A

Tabela opłat dla Indywidualnych Kont Emerytalnych – opłata za otwarcie IKE

Otwarcie Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE), w tym również jeżeli IKE otwierane jest wypłatą transferową z innej instytucji, a także wpłaty dokonane w związku z nabyciem jednostek uczestnictwa w ramach zawartej umowy o prowadzenie IKE, zwolnione są z opłaty manipulacyjnej pobieranej przy nabyciu jednostek uczestnictwa kategorii A.

PSO – Plan Systematycznego Oszczędzania (zlecenia pierwszego nabycia nie są przyjmowane)

Patrz Regulamin Planu Systematycznego Oszczędzania (PSO).

CPI – Celowy Program Inwestycyjny (zlecenia pierwszego nabycia nie są przyjmowane)

Patrz Regulamin Celowego Programu Inwestycyjnego (CPI).

PI Maluch – Program Inwestycyjny Maluch (zlecenia pierwszego nabycia nie są przyjmowane)

Patrz Regulamin uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym Maluch Millennium TFI.

 

Produkty specjalne w oparciu o fundusze z jednostkami uczestnictwa kategorii B

Plan Millennium DuetPlus

Patrz Regulamin Planu Millennium DuetPlus

Wartość wpłaty minimalnej do funduszu w ramach Planu Millennium DuetPlus wynosi 1000 PLN.

 Program Inwestycyjny Przyszłość +

 Patrz Regulamin Programu Inwestycyjnego Przyszłość +

 Plan Inwestycyjny Millennium FIO

 Patrz Regulamin Planu Inwestycyjnego Millennium FIO

 

Aktualna treść ww. Regulaminów dostępna jest na stronie internetowej Towarzystwa – www.millenniumtfi.pl

 

Zasady naliczania opłat manipulacyjnych

Nabycie jednostek uczestnictwa kategorii A

Przy zleceniu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A do naliczenia opłaty manipulacyjnej brana jest pod uwagę wysokość wpłaty.          

Odkupienie jednostek uczestnictwa kategorii B  

Przy zleceniu odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii B do naliczenia opłaty manipulacyjnej brany jest pod uwagę okres inwestycji od daty realizacji pierwszego nabycia danych jednostek uczestnictwa kategorii B, przy czym złożenie zlecenia zamiany pomiędzy subfunduszami nie przerywa okresu inwestycji w danym funduszu. Na podstawie złożonego zlecenia odkupienia, Fundusz w pierwszej kolejności odkupuje jednostki uczestnictwa nabyte przez Klienta najwcześniej.

Zamiana jednostek uczestnictwa kategorii A i B

Zlecenie zamiany to jednoczesne odkupienie jednostek uczestnictwa (kategorii A albo B) jednego subfunduszu Millennium i nabycie jednostek uczestnictwa tej samej kategorii innego subfunduszu wydzielonego w ramach tego samego funduszu (Millennium FIO albo SFIO).

W przypadku zlecenia zamiany jednostek uczestnictwa w ramach subfunduszy Millennium FIO i Millennium SFIO opłata manipulacyjna nie jest pobierana, z wyłączeniem rejestrów otwieranych w ramach produktów specjalnych. Zasady pobierania opłat w przypadku produktów specjalnych określone są w poszczególnych regulaminach produktów specjalnych.

Reinwestycja jednostek uczestnictwa kategorii A

Reinwestycja to ponowna wpłata środków w ramach tego samego subfunduszu w ciągu 60 dni od ich wycofania. Przy reinwestycji opłata manipulacyjna nie jest pobierana.

Jeżeli zlecenie nabycia w ramach reinwestycji złożone jest na kwotę wyższą od kwoty odkupień brutto dokonanych w ciągu 60 dni poprzedzających dzień złożenia zlecenia nabycia w ramach reinwestycji - opłata manipulacyjna zostanie pobrana od różnicy kwoty nabycia i kwoty odkupień.

Zwolnienie z opłaty manipulacyjnej przy nabywaniu jednostek uczestnictwa kategorii A w ramach reinwestycji przysługuje jeden raz w roku kalendarzowym, przy czym decyduje data zrealizowania zlecenia.

Aby zlecić transakcję reinwestycji poprzez system bankowości elektronicznej Millenet, zalecamy dokonanie wpłaty bezpośredniej. W tym celu należy w tytule przelewu wpisać „Reinwestycja”.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Akceptuję”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności

Akceptuję X